JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA CENTRA ZA KULTURU SMEDEREVO
UPRAVNI ODBOR CENTRA ZA KULTURU

raspisuje

javni konkurs

za izbor direktora CENTRA ZA kULTURU  Smederevo

 

Javni konkurs se raspisuje za izbor direktora Centra za kulturu  Smederevo, na period od četiri godine. Mesto rada: Smederevo, Ul. Karađorđeva 5-7.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja ispunjavaju uslove za imenovanje na funkciju direktora Centra za kulturu, propisane zakonom i Statutom, i to:

-     da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

-     da je državljanin Republike Srbije;

-        da ima stečeno visoko obrazovanje na fakultetu društvenih nauka, fakultetu umetnosti ili umetničkoj akademiji, i to na studijskom programu koji traje najmanje četiri godine, odnosno koji je završio master studije na fakultetu društvenih nauka, fakultetu umetnosti ili umetničkoj akademiji

-        da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u oblasti kulture

-        da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje dužnosti direktora  i

-        da nije pravosnažnom sudskom odlukom osuđivano za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje dužnosti direktora

Prijava na konkurs treba da sadrži isprave kojima se dokazuje ispunjenost navedenih uslova za imenovanje, i to:

-        lekarsko uverenje, kao dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci;

-        uverenje o državljanstvu Republike Srbije;

-        izvod iz matične knjige rođenih;

-        diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi;

-        potvrdu poslodavca, overenu fotokopiju radne knjižice ili ugovora (rešenja) o zasnivanju radnog odnosa, čime se dokazuju uslovi koji se odnose na radno iskustvo;

-        uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan, ne starije od šest meseci;

-        uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od šest meseci;

-        kratku biografiju kandidata koja sadrži podatke o stručnosti, znanjima i sposobnostima kandidata i

-        predlog programa rada i razvoja Centra za kulturu u Smederevu.

Svi dokazi o ispunjenosti propisanih uslova prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji.

Prijave na konkurs podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova, podnose se neposredno ili preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti, Centru za kulturu Smederevo, Ul. Karađorđeva 5-7, 11300 Smederevo, sa naznakom „Za javni konkurs za izbor direktora Centra za kulturu Smederevo“.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs, Upravni odbor neće razmatrati.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Miljan Guberinić, predsednik Upravnog odbora, tel. 064/8908165  svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Javni konkurs za izbor direktora objaviti u listu „Naše novine“, na oglasnoj tabli Centra za kulturu i na internet sajtu Centra za kulturu Smederevo.

PREDSEDNIK UPRAVNOG

CENTRA ZA KULTURU

SMEDEREVO

MILjAN GUBERINIĆ