OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA
NARUČILAC: Centar za kulturu Smederevo

Broj JN: 01/2014

Broj odluke:

Datum: 18.09.2014. godine

 

Na osnovu člana 36. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), direktor Dragoljub Martić donosi

 

ODLUKU

O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA

 

POKREĆE SE postupak za javnu nabavku kulturnih, muzičkih, pozorišnih, plesnih, folklornih i drugih programa koji će biti izvedeni u okviru 127. manifestacije Smederevska jesen, broj JN 01/2014.

 

1. Podaci o javnoj nabavci

 

Predmet javne nabavke je nabavka kulturnih, muzičkih, pozorišnih, plesnih, folklornih i drugih programa koji će biti izvedeni u okviru 127. manifestacije Smederevska jesen.

 

 

 

Procenjena vrednost javne nabavke u ukupnom iznosu bez PDV-a iznosi 1.870. 000,00 dinara.

 

Sredstva za navedenu nabavku su predviđena budžetom grada.

 

Elementi ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja detaljno su navedeni u konkursnoj dokumentaciji.

 

2. Razlozi za primenu pregovaračkog postupka

 

Naručilac se odlučio da pokrene pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda iz razloga što:

 

 

1)  zbog tehničkih, odnosno umetničkih razloga predmeta javne nabavke , nabavku može izvršiti samo određeni ponuđač.

 

 

 

3. Podaci o licima kojima se upućuje poziv za podnošenje ponuda

 

 

Naručilac će uputiti poziv za podnošenje ponude sledećim licima:

 

  1. “Novobeogradska nova scena”, iz Novog Beograda, Vojvođanska 11/5, koju zastupa Nebojša Stojanović.

 

  1. “ABARID”fond za razvoj filma I lepih umetnosti iz Beograda, Tadeuša Košćuškog 56, koju zastupa Nikola Marković.

 

 

 

 

3. Okvirni datumi u kojima će se sprovoditi pojedinačne faze postupka javne nabavke

 

Konkursna dokumentacija će biti pripremljena u roku od tri dana od dana donošenja odluke o pokretanju postupka.

 

Poziv za podnošenje ponuda biće poslat u roku od dva dana od dana izrade konkursne dokumentacije.

 

Rok za podnošenje ponuda je 18.09.2014. godine.

 

Ponude će se otvarati odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno istog dana.

 

Pregovaranje će biti sprovedeno 18.09.2014. godine.

 

Odluka o dodeli ugovora biće doneta 18.09.2014.godine

 

Naručilac će u roku od dva dana od dana donošenja objaviti Odluku o dodeli ugovora na Portalu javnih nabavki i na svom sajtu.

 

Ugovor sa ponudjačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija biće zaključen u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

 

4. Komisija za javne nabavke

 

Istovremeno sa donošenjem Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, naručilac će posebnim rešenjem obrazovati komisiju za javne nabavke, koja će i sprovesti postupak.

ODGOVORNO LICE

________________

1.    POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE

 

U skladu sa odredbom člana 36. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12) i Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke – pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva (JN 01/2014) od 01.09. 2014. godine, Centar za kulturu Smederevo (u daljem tekstu naručilac), poziva ponuđače da dostave ponude u postupku javne nabavke kulturnih, muzičkih, pozorišnih, plesnih, folklornih i drugih programa koji će biti izvedeni  na 127. manifestaciji Smederevska jesen, koja će biti realizovana u Smederevu, u periodu od 18. do 21. septembra 2014. godine (redni broj JN 01/2014).

Pozivaju se sledeći ponuđači da dostave ponude za izvođenje navedenih programa:

Naziv ponuđača

Naziv i opis programa

„Novobeogradska nova scena“, iz Novog Beograda, Vojvođanska 11/5 1. Koncert  grupe „Neverne bebe“

2. Koncert grupe „Tropiko“

„ABARID“ fond za razvoj filma i lepih umetnosti iz Beograda, Tadeuša Košćuškog 56 Koncert Kemala Montena

 

Navedeni ponuđači podnese ponudu u skladu sa ovim pozivom i dostavljenom konkursnom dokumentacijom.

Predmet javne nabavke – pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva (br. JN 01/2014), je nabavka kulturnih, muzičkih, pozorišnih, plesnih, folklornih i drugih programa koji će biti izvedeni u okviru 127. Manifestacije Smederevska jesen, koja će biti realizovana u Smederevu, u periodu od 18. do 21. septembra 2014. godine (redni broj JN 01/2014).

U prilogu ovog poziva sadržana je konkursna dokumentacija.

 

Rok za prijem ponuda je 18.09. 2014. godine do 18 časova.

Ponuda sa pripadajućom dokumentacijom se dostavlja neposredno ili poštom na adresu Centra za kulturu Smederevo, Ul. Karađorđeva br. 5-7, Smederevo, sa obaveznom naznakom na koverti: ponuda za javnu nabavku – pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva (br. JN 01/2014) – nabavka kulturnih, muzičkih, pozorišnih, plesnih, folklornih i drugih programa koji će biti izvedeni u okviru Manifestacije Smederevska jesen – Ne otvarati!  Na poleđini koverte obavezno navesti naziv i adresu ponuđača.

Blagovremenom ponudom smatra se ponuda primljena u prijemnoj kancelariji Centra za kulturu Smederevo, najkasnije 18.09. 2014. godine do 18 časova, bez obzira na način na koji je poslata.

 

OTVARANjE PONUDA

 

Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski, dana 18.09. 2014. godine, s početkom u 18,30 časova, u  prostorijama naručioca na adresi: Smederevo, Ul. Karađorđeva br. 5-7 (kancelarija direktora).

Javnom otvaranju mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača. Svojstvo ovlašćenog predstavnika ponuđača dokazuje se predajom potpisanog i overenog ovlašćenja Komisiji za javnu nabavku.

Nakon otvaranja i pregledanja primljenih ponuda, naručilac će odbiti sve neispravne, neblagovremene i neodgovarajuće ponude.

 

PREGOVARANjE

 

Pregovaranje sa ponuđačima koji dostave blagovremenu, ispravnu i odgovarajuću ponudu obaviće se pojedinačno dana 18.09.2014. godine, u periodu od 19 do 20 časova, u prostorijama naručioca na adresi: Smederevo, Ul. Karađorđeva br. 5-7 (kancelarija direktora).

Elementi ugovora o kojima će se pregovarati su: način i uslovi plaćanja.

Naručilac će se u pregovaračkom postupku postupati u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, kojima je propisano da ugovorena cena ne sme biti veća od uporedive tržišne cene. Takođe, naručilac će u pregovaračkom postupku, sa dužnom pažnjom proveravati kvalitet predmeta javne nabavke.

 

 

 

IZBOR NAJPOVOLjNIJE PONUDE

 

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude je 18.09.2014. godine.

 

ZAŠTITA PRAVA

 

Ukoliko ponuđač smatra da su mu povređena prava u postupku javne nabavke, u toku celog postupka, protiv svake radnje naručioca, može podneti zahtev za zaštitu prava, osim ako Zakonom o javnim nabavkama nije drugačije određeno.

Nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je odmah,po završenom pregovaračkom postupku.

 

Dodatne informacije u vezi sa ovim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana od 9 do 14 časova, telefonom 026/4100361

Kontakt osoba je Dragoljub Martić, mob. tel. 064/82-95-300.