PROBLEM IDENTITETA U NAŠEM VREMENU


upitnik

18.03.2015.

Koncertna dvorana u 19.00 sati

Predavanje: PROBLEM IDENTITETA U NAŠEM VREMENU

Predavač: dr Časlav Koprivica, filozof, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beogradu

Moderator: Marko Cvetković

Slobodan ulaz

 

Antropološko-epohalno razmatranja jednog od najistaknutijih filozofa u akademskom životu Srbije, dr Časlava Koprivice, tiče se ocene da se  problemi našeg vremena dobrim delom mogu svesti na imenitelj krize identiteta. Problemi identiteta se, kako ukazuje predavač na predstojećoj tematskoj večeri u okviru naučno-obrazovnog programa, mogu posmatrati načelno, gotovo vanvremenski, kao teorijski, metafizički problemi, i naglašavanje da je identitet postao praktični problem tek našeg doba, ne znači da ga ni u kojem smislu nije bilo ranije. Reč je, zapravo, o tome da je praktični zadatak dostizanja identiteta u današnjici dostigao stepen, ali još više i kvalitet neizvesnosti kakvi raniju nisu bili poznati.  Pitanje identiteta o kome je moguće govoriti na više nivoa (na nivou samorazumevanja pojedinca, na planu kulture, civilizacije, društveno- političkog delovanja), upućuje nas na temelje kritičkog sagledavanja modernog čoveka, „evropskog kulturnog sopstva“, evrocentrizma.

Dr Časlav Koprivica je u svom naučno-istraživačkom radu orijentisan na teme iz oblasti ontologije, egzistencijalizma, hermeneutike, fenomenologije, istorije ideja, teorije kulture, političke teorije. Objavio je nekoliko filozofskih knjiga, autor je brojnih studija i članaka, učestvovao je na preko pedeset naučnih skupova u zemlji i inostranstvu, a sa nemačkog na srpski jezik prevodio je dela Huserla, Hajedegera, Hefea, Angerna, Bajervaltesa.